top of page
Header - Background.png

POLICY

Privacy

Background-Logo.png

Laatste update: 22-12-22

Peroonsgegevens

Praktijk Corpus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Praktijk Corpus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is 

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als Praktijk Corpus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk Corpus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces.

Welke persoonsgegevens zijn dit? 

– Voornaam – Familienaam – Adres – Telefoonnummer – E-mailadres – Geslacht – Geboortedatum – Rijksregisternummer – Mutualiteitsgegevens.

Deze kunnen aangevuld worden ifv het letsel met sport, hobby en beroepssituatie.Verder houden we ook eventuele, relevante familiale relaties bij van patiënten. Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Corpus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandelingsduur en de wettelijke bewaartermijn. Bij de kinesitherapeuten is dit in een erkend softwarepakket, Kinequick van Q-top BVBA, voor verdere informatie over hun product verwijzen we je door naar hun website, https://www.q-top.be/kq/index_nl . Voor de online boekingen werken we met Wix Bookings, informatie over hun privacybeleid kunt u terugvinden op hun website.

 

Adres 

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Corpus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de looptijd van de behandelingsduur van de patiënt en de wettelijke bewaartermijn van gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Praktijk Corpus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – Mondelinge toestemming, maken van een online boeking, 

afgifte visitekaartje en/of via social media; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Corpus de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Adres – Woonplaats – Telefoonnummer – E-mailadres – …. Privacy beleid – ifv GDPR Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Corpus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Praktijk Corpus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; – Alle personen die namens Praktijk Corpus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens Privacy beleid– ifv GDPR 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op. 

 

Contactgegevens Praktijk Corpus

Zakstraat 3, 2000 Antwerpen

03/231.54.01

Info@praktijkcorpus.be

Charlotte Rudelsheim

charlotterudelsheim@hotmail.com

bottom of page